Szabadság, közösség és az állam

Régi vita a politikai filozófiában, hogy meddig terjed az állam beleszólási hatásköre az emberek életébe. Manapság sokunk számára megkérdőjelezhetetlen, hogy az állam nem avatkozhat bele vallási kérdésekbe. Még a sátánista egyház is, ha nem készül bűncselekmények elkövetésére, szabadon népszerűsítheti tanait. Mindez abból az elvből eredeztethető, hogy mindenkinek joga van a "boldogság keresésére", feltéve, hogy másoknak ezzel kárt nem okoz. Felmerülhet persze az ellenvetés, hogy egészen nyilvánvalóan ártunk, ha hazudunk az anyukánknak, vagy megcsaljuk a házastársunkat, mégsem lehet senkit (a nálunk aktuálisan érvényben lévő jog szerint) ilyesmikért elítélni.

törvényhozók

Mindenesetre a vallási meggyőződésekhez hasonlóan nem sok keresnivalója van az államnak az ember hétköznapi szórakozásai terén, még ha a legigénytelenebb valóságshow-k figyelemmel kísérésével tölti is a napjait. Bármilyen rossz véleménnyel legyek is a valóságshow-nézőkről, sem nekem, sem az államnak nincs joga kioktatni, pláne nem kényszeríteni másokat, hogy jobb belátásra térjenek. Valamelyest tehát konszenzus övezi azt az elképzelést, hogy a magánvétkek kérdésében legfeljebb a társadalmi nyilvánosság terén történő elítélő morgással szabad reagálni, de lényegében hagyni kell mindenkit a saját szabad döntése szerint cselekedni.

Azonban ezzel elég könnyen síkos lejtőn találhatjuk magunkat, és töprenghetünk azon, hogy más szintén másnak nem ártó tevékenységgel kapcsolatban miért vannak fenntartásaink. Nehéz meghúzni a határt a szimplán erkölcsi érzékünket sértő viselkedés és a bűntett között. Ártalmatlanabb határesetnek tekinthetjük mondjuk a közszeméremsértést, de mondjuk a prostitúció kapcsán már a közéletben is komoly viták folynak – ez utóbbit bizonyos államokban teljes legalitás övez, van ahol szigorúan tiltott, számos országban pedig ugyan bizonyos feltételekkel engedélyezett, de a törvényhozók szándéka leginkább az, hogy ahol csak lehet visszaszorítsák. Vélhetjük úgy, hogy bármennyire is lealacsonyító dolog a szerelmi boldogság eme pótlékainak adás-vétele, akik érett döntéshozó képességük teljes birtokában ilyen üzletekre szerződnek senkinek nem ártanak, és a felek kölcsönösen elégedettek lesznek. Éppígy ádáz viták középpontjában állnak olyan problémák mint, hogy hagyja-e az állam önsorsrontó alkoholizmusba vagy kábítószerfüggőségbe sodródni az embereket, és ha nem, akkor melyiket mivel szankcionálja, avagy milyen segítséget nyújtson.

A cikk a hirdetés után folytatódik

Bernard Mandeville A méhek meséje című értekezésekkel megtűzdelt tanmeséjében, amelynek alcíme a beszédesen hangzó "magánvétek-közhaszon", azzal a tanulsággal szándékozik szolgálni, hogy egy társadalom, amelyben az emberek szabadon gyakorolhatják magánjellegű rosszaságaikat boldogabb és prosperálóbb, mint az olyanok, ahol szigorú erkölcsiség nevében mindenki álszenteskedésre és önmegtartóztatásra van ítélve.

Mandeville sokakat felháborított azzal az érveléssel, hogy ezen tevékenységeket a közjó előmozdítása érdekében kell elfogadni. De talán nem is a legnagyobb kollektív haszonból merített érv a legsúlyosabb szó ebben a kérdésben, hanem az önrendelkezés elve. Az ember lényegi képessége, hogy saját sorsáról dönteni képes, márpedig a szabadság éppen abban áll, hogy dönthetek rosszul is. Amiben szabad vagyok, ott szabadságomban áll a legostobább dolgokat elkövetni. Micsoda szabadság lenne az, amelyben csak bizonyos előírások betartását választhatom. Nagyon súlyos indokot kell felhozni amellett, hogy korlátozzák ezt a szabadságot, és kellően súlyos indok nem lehet más csak mások szabadságának védelme. Addig terjed tehát az én szabadságom, amíg nem korlátozza másét, de addig a határig teljes önkényúr vagyok a dolgaim felett. Nagy ostobaság volna, ha valaki drága lapostévéjét az udvarán ripityára akarná zúzni, de amennyiben az övé, kétségkívül minden joga megvan ilyen ostobaságok véghezvitelére.

Ama hosszú fejlődést, amelyben a klasszikus liberális politikai berendezkedésnek eme legfontosabb elve kialakult, elsősorban a zsarnokság elleni küzdelem határozta meg. A mai jogállamok elődei általában nem csekély mértékben beleavatkoztak polgáraik életébe; a vallási és életviteli kérdésekben tanúsított tolerancia meglehetősen modern elképzelés. Korábban az erkölcsi kérdések éppolyan közügynek számítottak mint ma az adópolitika. Sőt az államra és egyéb politikai alakulatokra sem úgy tekintettek, mint emberek pusztán célszerű szövetségére, amely összehangolni és konfliktusmentesebbé tenni igyekszik az egyéni boldogságkeresésükkel elfoglalt emberek érdekeit, hanem egyfajta nagy erkölcsi rendszerre, amelyen kívül eleve lehetetlen a boldogság elérése.

A mai politikai filozófiában ez a vízválasztó elsősorban a szerződéselvű liberális teóriák (mint például John Rawls-é) és a közösségelvű (másnéven kommunitárius, amilyet többek között Alasdair MacIntyre képvisel) elméletek ellentétében mutatkozik meg. A közösségelvű filozófusok szerint az erkölcsi szokásrendszerek, a jó életről és a boldogságról szóló koncepcióink elválaszthatatlanul egybefolynak a politikai gyakorlattal, az igazságosságról és a helyesről szóló nézeteinkkel.

De ne gondoljuk, hogy ezek a gondolkodói útvonalak teljesen megfeleltethetőek kedvenc politikai pártjaink ideológiáinak, azaz, hogy a szerződéselvűek mind a liberálisok, a kommunitáriusok pedig mind baloldaliak vagy konzervatívok. Egyrészt az alapvető liberális értékektől kevesen vitatnák el a létjogosultságot, másfelől a liberális pártok által népszerűsített elképzelések mellett is lehet közösségelvűen érvelni.

Michael Sandel szerint például téves az a törekvés, hogy az igazságosságról és a jogról szóló vitákat leválasszuk a jó életről és a jó közösségről szóló vitákról, mi több az államnak igenis célja, hogy bizonyos erények kifejlődését és a közösségi összetartozás érzésének kialakulását támogassa. Ám úgy véli, éppen ilyen alapon szorgalmazhatjuk a vallási tolerancia, vagy éppen a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítésének ügyeit, amelyek hagyományosan a progresszívnak számító Demokrata Párt fő törekvései az Egyesült Államokban.

Michael Sandel

 Michael Sandel előadás közben

Alighanem jogos az az aggodalom, miszerint ha a mai sokszínű társadalomban az állam felügyelni akarná a polgárok erkölcsi előmenetelét, az azzal járna, hogy valakik értékeiket másokra erőltetik. Ezért aztán a modern jogállamok általában deklaráltan semlegesek igyekeznek maradni a jó élet különböző koncepcióit illetően. Sandel szerint azonban "az ilyen félrenézés valójában álságos, és nem valódi tiszteletet jelent. Gyakran arról van szó, hogy elnyomjuk erkölcsi fenntartásainkat, ahelyett, hogy tisztáznánk őket. [...] Ha a közéletben erőteljesebben foglalkoznánk erkölcsi nézeteltéréseinkkel, az erősebb, nem pedig gyengébb bázist teremtene a kölcsönös tisztelet számára." ( Michael J. Sandel: Mi igazságos? (ford. Felcsuti Péter) Budapest, Corvina, 2009. 311. o.)

Legújabbak

Roland Barthes

Töredékeink könyve

Roland Barthes: Roland Barthes Roland Barthes-ról. Typotex, Budapest, 2016, ford.: Darida Veronika.

Különböző népek zászlói

A népek joga

John Rawls: A népek joga: Visszatérés a közös gondolkodás eszméjéhez (Ford.: Krokovay Zsolt). Budapest: L’Harmattan. 2008.

A jó diktátor

Bizony-bizony, ha lenne egy derék diktátorunk, akkor minden sokkal jobb lenne. Nem lenne annyi széthúzás, nem lennének folyton ellenvélemények, amelyek megakadályoznák a helyes kormányzást.

Igazságtalan-e az alapjövedelem?

Sokat vitatott kérdés, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem milyen gazdasági és társadalmi következményekkel járna. Minket filozófusokat viszont az érdekel, hogy igazságos intézmény-e.

Igaz szó, igaz élet

Cseke Ákos: Igaz szó, igaz élet. A kései Foucault és az igazság története. L'Harmattan, Budapest, 2015.

Teremtés

Az emberi méltóság filozófiája

Barcsi Tamás könyve, Az emberi méltóság filozófiájanem csak felvázol egy sajátos koncepciót a mindenkit megillető minimális tiszteletről, de átfogó történeti áttekintést is ad.